Номінальне утримування

1. Загальні положення

2. Знерухомлення цінних паперів в документарній формі

3. Відкриття в системі реєстру особового рахунку номінального утримувача

4. Операції переміщення цінних паперів на рахунках номінальних утримувачів

5. Переведення знерухомлених іменних цінних паперів в документарну форму

6. Складання облікового реєстру власників іменних цінних паперів

1. Загальні положення

1.1. Згідно з Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" іменні цінні папери, що знаходяться в колективному зберіганні на рахунках власників у зберігача і не обліковані на рахунках зберігача в депозитарії, підлягають обов'язковому занесенню до реєстру власників іменних цінних паперів на ім'я Зберігача як номінального утримувача.

1.2. Номінальний утримувач це зберігач або депозитарій, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передані за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.

2. Знерухомлення цінних паперів в документарній формі.

2.1. Знерухомлення цінних паперів в документарній формі здійснюється депозитарною установою. Знерухомлення цінних паперів це переведення цінних паперів, випущених у документарній формі у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищі зберігача та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів або депозитарію.

2.2. Зберігач здійснює знерухомлення цінних паперів за письмовим розпорядженням про знерухомлення цінних паперів від власника рахунку у цінних паперах. Разом з розпорядженням подаються цінні папери та/або їх сертифікати, що знерухомлюються.

2.3. Знерухомлення складається з таких етапів: прийом розпорядження про знерухомлення, цінних паперів та/або їх сертифікатів; перевірка цінних паперів та/або їх сертифікатів на справжність та на відповідність встановленим чинним законодавством вимогам; передача цінних паперів та/або їх сертифікатів для зберігання у сховище зберігача (з наступною відправкою до реєстратора для погашення); одержання від реєстратора свідоцтва про знерухомлення цінних паперів; зарахування на рахунок у цінних паперах власника загальної кількості цінних паперів, визначеної свідоцтвом про знерухомлення; видача власнику виписки з рахунку у цінних паперах.

2.4. Прийом цінних паперів та/або їх сертифікатів здійснюється на підставі розпорядження від власника рахунку, або уповноваженої ним, згідно з чинним законодавством, особи. Прийом оформлюється актом прийому-передачі цінних паперів.

2.5. Перевірка цінних паперів або їх сертифікатів на справжність, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства до бланків цінних паперів.

2.6. Зберігач при здійснені знерухомлення іменних цінних паперів, повинен: підготувати належний при знерухомлені пакет документів; звернутися до реєстроутримувача, який веде систему реєстру по цим іменним цінним паперам; передати реєстроутримувачу пакет документів на знерухомлення, разом з сертифікатами іменних цінних паперів, прийнятих ним від власника рахунку у цінних паперах. У разі, якщо зберігач вже зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, також подається старе свідоцтво про знерухомлення (для його переоформлення); отримати свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів на загальну кількість іменних цінних паперів; передати на зберігання у сховище свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, отримане у реєстроутримувача.

2.7. Підтвердженням виконаної реєстратором операції знерухомлення іменних цінних паперів на ім'я зберігача як номінального утримувача, є свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів або виписка про стан особового рахунку номінального утримувача, з обов’язковим записом “для депонування”. Кількість іменних цінних паперів, що вказуються в такому документі, дорівнює сумарній кількості іменних цінних паперів відповідного випуску емітента, які обліковуються на особовому рахунку зберігача після виконання операцій знерухомлення та належать можливо, не одному власнику.

2.8. Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів повинно містити такі дані: назва документа: “Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів”; код ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження емітента; назва випуску цінних паперів з зазначенням виду та категорії; реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (номер, дата видачі, назва органу реєстрації), або державний реєстраційний номер випуску; розмір статутного фонду, який сформовано за допомогою цього випуску; номінальна вартість одного цінного паперу; кількість цінних паперів; код ЄДРПОУ та найменування номінального утримувача; реквізити реєстроутримувача (код ЄДРПОУ, найменування, номер та дата видачі дозволу на ведення реєстрів); підпис уповноваженого фахівця реєстроутримувача, його посада та прізвище, ім’я, по батькові, відбиток печатки реєстроутримувача.

2.9. Після отримання зберігачем свідоцтва про знерухомлення в ”Журналі операцій” робиться відповідна відмітка та проводиться операція зарахування вказаних цінних паперів на рахунок особи, що подала розпорядження про знерухомлення.

2.10. Зарахування іменних цінних паперів повинно бути здійснено зберігачем протягом одного робочого дня з дати отримання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів.

2.11. За результатами зарахування цінних паперів на рахунок депонента на дату зарахування складається виписка про залишки на рахунку у цінних паперах. Зберігач надає депоненту виписку не пізніше робочого дня, наступного за датою зарахування.

2.12. Цінні папери, випущені в документарній формі, та зараховані на рахунок у цінних паперах, відкритий власником у зберігача, вважаються знерухомленими. З моменту зарахування цінних паперів на відповідний рахунок, власник цього рахунку має право виконувати з ними операції, передбачені у Національній депозитарній системі.

2.13. Знерухомлення виконується зберігачем на протязі трьох днів (без урахування часу на пересилку документів до реєстратора та часу обробки пакету документів реєстратором).

3. Відкриття в системі реєстру особового рахунку номінального утримувача

3.1. В системі реєстру реєстроутримувачем відкривається особовий рахунок номінального утримувача цінних паперів для депозитарію або зберігача цінних паперів як юридичній особі, якій цінні папери передані за дорученням та в інтересах власника цінних паперів для здіснення операцій з ними в Національній депозитарній системі.

3.2. Для відкриття особового рахунку номінального утримувача реєстроутримувачу подаються такі документи: анкета юридичної особи зберігача; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену цією юридичною особою; витяг зі статуту, засвідчений печаткою юридичної особи для визначення посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; копія документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена печаткою юридичної особи; копія дозволу на здіснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (засвідчена нотаріально); копія договору про відкриття рахунку у цінних паперах, укладеного між зберігачем та власником; сертифікат акцій та свідоцтво про знерухомлення (при наявності в обліку зберігача цінних паперів цього випуску); передавальне розпорядження від власника до зберігача як номінального утримувача;

4. Операції переміщення цінних паперів на рахунках номінальних утримувачів

4.1. До операцій переміщення цінних паперів на рахунках номінальних утримувачів відносяться: переведення знерухомлених іменних цінних паперів з рахунку номінального утримувача-зберігача на рахунок номінального утримувача-депозитарія; переведення знерухомлених іменних цінних паперів з рахунку номінального утримувача-депозитарія на рахунок номінального утримувача-зберігача.

4.2. Внесення до системи реєстру записів про переміщення іменних цінних паперів з особового рахунку номінального утримувача-зберігача на особовий рахунок номінального утримувача-депозитарія у зв'язку зі зміною місця зберігання, здійснюється реєстроутримувачем за умови подання зберігачем наступних документів: передавального розпорядження, складеного від імені номінального утримувача-зберігача; свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів на ім’я зберігача як номінального утримувача (погашається та залишається у реєстроутримувача); належним чином оформленого повідомлення депозитарію про виконання зберігачем операції; оригіналу або засвідченої копії депозитарного договору, укладеного між зберігачем та депозитарієм.

4.3. Внесення до системи реєстру записів про переміщення іменних цінних паперів з особового рахунку номінального утримувача-депозитарія на особовий рахунок номінального утримувача - зберігача у зв'язку зі зміною місця зберігання. Дану операцію в системі реєстру ініціює депозитарій за поданням зберігачем відповідного розпорядження та пакету документів. Реєстроутримувач виконує операцію на підставі подання таких документів: передавального розпорядження, складеного від імені номінального утримувача-депозитарія; свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів на ім’я депозитарію, як номінального утримувача (погашається та залишається у реєстроутримувача); належним чином оформленого зберігачем повідомлення депозитарію про початок цієї операції та відповідного пакету документів (згідно п.3.2).

4.4. Переміщення виконується зберігачем на протязі трьох днів (без урахування часу на пересилку документів до реєстратора та часу обробки пакету документів реєстратором).

5. Переведення знерухомлених іменних цінних паперів в документарну форму.

5.1. Переведення у документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі, (надалі - матеріалізація цінних паперів) здійснюється зберігачем, у якого на рахунку власника обліковуються зазначені цінні папери. Зберігач здійснює матеріалізацію цінних паперів за письмовим розпорядженням про матеріалізацію цінних паперів від власника рахунку у цінних паперах (надалі - розпорядження про матеріалізацію).

5.2. Матеріалізація цінних паперів складається з таких етапів: прийом розпорядження про матеріалізацію; списання з рахунку у цінних паперах власника загальної кількості цінних паперів, яка визначена у розпорядженні про матеріалізацію; видача виписки з рахунку у цінних паперах власнику цього рахунку.

5.3. З моменту прийняття на виконання розпорядження про матеріалізацію і до закінчення операції по матеріалізації зберігач призупиняє виконання будь яких інших операцій із зазначеними цінними паперами власника на рахунку у цінних паперах.

5.4. Для виконання операції матеріалізації зберігач повинен: звернутися до реєстроутримувача, який веде систему реєстру таких іменних цінних паперів; оформити та передати реєстроутримувачу передавальне розпорядження про списання цінних паперів з особового рахунку зберігача як номінального утримувача на особовий рахунок власника іменних цінних паперів. Крім передавального розпорядження подається свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів. отримати свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів на загальну кількість іменних цінних паперів, що залишилися в обліку на особовому рахунку номінального утримувача. У разі обнуління особового рахунку - виписку з особового рахунку; передати на зберігання у сховище депозитарної установи свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, отримане у реєстроутримувача; списати зазначену в розпорядженні про матеріалізацію кількість цінних паперів з рахунку у цінних паперах власника; видати депоненту виписку про залишки на рахунку у цінних паперах.

5.5. Цінні папери вважаються матеріалізованими після того як зберігач отримав нове свідоцтво про знерухомлення та/або виписку про залишки на рахунку номінального утримувача (від реєстроутримувача), а депонент виписку про залишки на рахунку у цінних паперах (від зберігача).

5.6. Зберігач має право відмовити у виконанні розпорядження про матеріалізацію, якщо: розпорядження про матеріалізацію не засвідчене з боку власника рахунку; документи, які підтверджують повноваження особи, яка подає розпорядження про матеріалізацію, не відповідають вимогам чинного законодавства; кількість знерухомлених цінних паперів, що обліковуються на рахунку у цінних паперах та не обтяжені зобов’язаннями, є недостатньою для виконання розпорядження на матеріалізацію.

5.7. У разі переведення іменних цінних паперів з особового рахунку депозитарію як номінального утримувача на особовий рахунок власника реєстроутримувачу має додатково надаватись оригінал або засвідчена копія депозитарного договору, укладеного між депозитарієм та зберігачем, у якого власнику було відкрито рахунок у цінних паперах (залишається у реєстроутримувача).

5.8. Матеріалізація виконується зберігачем на протязі трьох днів (без урахування часу на пересилку документів до реєстратора та часу обробки пакету документів реєстратором).

6. Складання облікового реєстру рахунків власників іменних цінних паперів.

6.1. Для здійснення власниками прав за цінними паперами в порядку, встановленому чинним законодавством, номінальний утримувач зобов`язаний надати на запит реєстратора перелік власників, для яких він є номінальним утримувачем за станом на дату обліку.

6.2. Обліковий реєстр рахунків власників цінних паперів складається зберігачем на певну дату з зазначенням кількості цінних паперів, належних кожному власнику, та фактів обтяження цих цінних паперів зобов’язаннями. Обліковий реєстр складається на підставі записів по відкритих у зберігача рахунках у цінних паперах депонентів.

6.3. Обліковий реєстр по іменним цінним паперам в документарній формі складається зберігачем за: письмовим розпорядженням реєстроутримувача, який відкрив зберігачу особовий рахунок номінального утримувача в системі реєстру відповідного емітента; розпорядженням депозитарію, який обліковується в системі реєстру відповідного емітента у якості номінального утримувача, та здійснює колективне зберігання відповідних іменних цінних паперів на рахунку у цінних паперах, відкритому ним зберігачу.

6.4. Обліковий реєстр складається окремо по кожному випуску цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити: назву документу “Обліковий реєстр рахунків власників у зберігача”; дату складання; дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів; інформацію про зберігача (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, дозвіл на здійснення депозитарної діяльності, засоби зв‘язку тощо); інформацію про емітента цінних паперів (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); інформацію про випуск цінних паперів (вид, найменування цінних паперів, державний реєстраційний номер та/або код випуску, номінальна вартість); інформацію про номер рахунку у цінних паперах депонента; інформацію (для фізичної особи) про прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, дані документу, що посвідчує особу; інформацію (для юридичної особи) про найменування та код ЄДРПОУ. Для юридичних осіб - нерезидентів України вказується країна реєстрації, а замість коду ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності; адресні дані депонента; загальну кількість, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі; загальна кількість належних особі цінних паперів відповідного випуску, у відношенні яких зберігачем зареєстровано обтяження зобов‘язаннями та/або блокування.

6.5. Номінальний утримувач зобов’язаний скласти цей перелік та направити його реєстроутримувачу протягом п’яти робочих днів від дати отримання вимоги.

6.6. Номінальний утримувач несе відповідальність за відмову від надання вказаних переліків реєстроутримувачу перед цим реєстратором, емітентом та власниками згідно з чинним законодавство.