Положення зберігача

Затверджено 19.12.2005р. Протокол №78

1. Загальні положення

2. Основні поняття, що використовуються

3. Принципи роботи та організаційно-функціональна схема депозитарної діяльності зберігача

4. Перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності

5. Клієнти зберігача та призупинення обслуговування рахунку у цінних паперах

6. Загальні принципи роботи зберігача та вартість послуг

7. Депозитарні операції

8. Технічна взаємодія зберігача з депонентами, обов’язки та відповідальність

9.Заходи безпеки, збереження інформації та конфіденційності

10.Перелік та форми внутрішніх документів зберігача

Положення про депозитарну діяльність № 999 від 17.10.2006

1. Загальні положення

1.1. Положення про провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ФК "ДЕКРА" (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про господарські товариства", "Про цінні папери i фондову біржу", інших законодавчих актів, а також нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Положення регулює порядок здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та умови депозитарного обслуговування, вимоги по обліку і оформленню обігу цінних паперів у зберігача ФК "ДЕКРА".

1.3. Товариство здійснює депозитарну діяльність відповідно до цього Положення, Статуту товариства та інших внутрішніх нормативних документів зберігача.

2. Основні поняття, що використовуються

2.1. Основні терміни та поняття, що використовуються:

бездокументарна форма цінного паперу - обліковий запис, здійснений зберігачем, який є підтвердженням права власності на цінний папір;

відокремлений спосіб зберігання цінних паперів - спосіб зберігання цінних паперів, згідно з яким зберігач цінних паперів (далі - зберігач) зобов'язаний зберігати та веде облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак;

випуск цінних паперів - зареєстрована у встановленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однаковий обсяг прав;

глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів, крім приватизаційних паперів, приватизаційних майнових сертифікатів, житлових чеків у бездокументарній формі, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі;

депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках, включаючи кліринг за угодами щодо цінних паперів, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

депозитарний облік - облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів;

депонент - юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах; документарна форма цінного паперу - сертифікат цінних паперів (далі - сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, що надаються цими цінними паперами;

договір про відкриття рахунку в цінних паперах - договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності; зберігач цінних паперів (далі зберігач) - комерційний банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах; при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких він здійснює угоди;

зберігач - зберігач ФК "ДЕКРА".

знерухомлення цінних паперів - переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищі зберігача та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію;

матеріалізація цінних паперів - операція, зворотня операції знерухомлення цінних паперів; зарахування - облікова операція, яка відображає депонування визначеної кількості депозитарних активів, за якими зберігач або депозитарій установа здійснює депозитарний облік, та збільшення кількості цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента на таку ж кількість;

списання - облікова операція, яка відображає виведення визначеної кількості депозитарних активів, за якими зберігач або депозитарій здійснював депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента на таку ж кількість;

переміщення - облікова операція, яка відображає зміну місця знаходження (зберігання) визначеної кількості депозитарних активів та/або їх стану;

переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів з рахунку у цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента, або операцій, пов`язаних з обмеженнями в обігу або відміною обмежень в обігу цінних паперів;

колективний спосіб зберігання цінних паперів - спосіб зберігання цінних паперів, згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів без зазначення їх номерів чи інших індивідуальних ознак;

номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій цінні папери передано для здійснення операцій з ними за дорученням і в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі;

операційна доба - робочий день зберігача протягом якого виконується обслуговування рахунків депонентів. призупинення рахунку - адміністративна операція зберігача, яка полягає у відмові зберігача в обслуговуванні операцій депонента, що здійснюється відповідно до укладеного з ним договору про відкриття рахунку у цінних паперах. рахунки у цінних паперах - рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами; реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів; реєстратор - юридична особа - суб`єкт підприємницької діяльності, який отримав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

сертифікат - бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує права власності на цінний папір (цінні папери).

3. Принципи роботи та організаційно-функціональна схема депозитарної діяльності зберігача.

3.1.Зберігання цінних паперів може здійснюватися зберігачем двома способами: відокремленим або колективним. Відокремленим способом зберігаються цінні папери у документарній формі на пред'явника. Знерухомлені цінні папери у документарній формі та цінні папери випущені у бездокументарній формі зберігаються виключно колективним способом.

3.2. Для здійснення депозитарної діяльності зберігач утворює спеціальній підрозділ (відокремлений підрозділ зберігача), що має розміщуватися в окремому приміщенні. Доступ до програмно-апаратних засобів, оригіналів та копій паперових документів повинні мати тільки працівники відокремленого депозитарного підрозділу. Перелік цих осіб встановлюється наказом керівника юридичної особи-зберігача. Програмно-апаратні засоби, що використовуються зберігачем, мають бути захищенні системою паролів, а оригінали та копії паперових документів повинні зберігатись у сейфах, що по закінченню операційної доби пломбуються.

3.3. В своєму складі відокремлений підрозділ зберігача повинен мати не менше трьох сертифікованих у встановленому порядку фахівців (в тому числі керівні посадові особи) як для головної контори зберігача так і для кожної філії, що отримала повноваження на здійснення діяльності зберігача цінних паперів. Керівні посадові особи зберігача та його філій не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику ринку цінних паперів. Всі працівники депозитарної установи, що безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, повинні мати кваліфікацію спеціаліста з депозитарної діяльності з цінними паперами, що підтверджується кваліфікаційним посвідченням встановленого зразка, визначеного ДКЦПФР. Працівникам депозитарного підрозділу забороняється здійснювати іншу професійну діяльність на ринку цінних паперів, бути учасником, або засновником юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, виконувати для них будь яку оплачувану роботу, окрім викладацької

3.4. Загальне керівництво і контроль за діяльністю зберігача здійснює директор та головний бухгалтер товариства. Керівництво поточною роботою зберігача здійснює керуючий зберігача. У своїй діяльності він керується Статутом товариства-зберігача, цим Положенням, внутрішніми документами зберігача та іншими законодавчими та нормативними актами. Керуючий зберігача призначається на посаду керівником юридичної особи, підпорядкований тільки керівнику юридичної особи та має посаду заступника керівника юридичної особи. При цьому керуючий зберігача несе персональну відповідальність за збереження і нерозголошення інформації про депонентів та їх рахунки у цінних паперах. За поданням керуючого зберігача керівник юридичної особи призначає на посади працівників підрозділів зберігача.

3.5.В наведеній таблиці представлено схему структури управління зберігачем, функціональну схему взаємодії підрозділів зберігача та перелік робіт, що виконується підрозділами. Переглянути схему

4. Перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності

Розділ визначає перелік та порядок основних процедур професійної депозитарної діяльності зберігача, перелік процедур звітності перед депонентами, порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, порядок проведення ідентифікації осіб з урахуванням вимог законів України, які регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також послідовність проведення основних депозитарних операцій зберігача ФК "ДЕКРА"

4.1.Керуючий зберігача (за погодженням директора юридичної особи) розробляє та встановлює процедури та форми документів, регламенти роботи зберігача, що відповідають чинним нормативним документам і які необхідні для виконання функцій зберігача цінних паперів. В своїй подальшій роботі зберігач керується наступними внутрішніми документами:

4.2. При виконанні депозитарних операцій всі відповідальні працівники депозитарного підрозділу зобов'язані дотримуватись вимог закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", а саме знати:

5. Клієнти зберігача та призупинення обслуговування рахунку у цінних паперах.

5.1. Клієнтами (депонентами) зберігача можуть виступати юридичні і фізичні особи, як резиденти України так і нерезиденти. Взаємовідносини між зберігачем та депонентами регулюються договором про відкриття рахунку у цінних паперах.

5.2. Зберігач має право призупинити обслуговування рахунку у цінних паперах депонента якщо: Депонент порушує дане Положення, Регламент та інші внутрішні документи зберігача, або умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах; Депонент не виконує своїх зобов'язань стосовно оплати послуг зберігача (процедура виконується згідно Регламенту); Зберігач має достатньо підстав для того, щоб вважати, що депонент надав неправдиві дані чи не включив суттєву інформацію, або допустив правопорушення на ринку цінних паперів.

5.3. У випадку виявлення зберігачем вказаних порушень обслуговування рахунку депонента зупиняється до моменту їх ліквідації. Про факт зупинення обслуговування рахунку у цінних паперах депонент повідомляється офіційним листом за підписом керуючого зберігачем.

5.4. Уповноважені особи депонента

5.4.1. Депонент повинен призначити з числа своїх працівників особу чи декілька осіб, які будуть виступати розпорядниками рахунком в цінних паперах даного депонента у зберігача;

5.4.2. Депонент повинен негайно повідомляти зберігача про зміни розпорядника рахунком в цінних паперах та своєчасно надавати зберігачу документи, що подовжують термін дії повноважень розпорядників рахунку в цінних паперах;

5.4.3. Зберігач зупиняє проведення облікових та інформаційних операцій по рахунку в цінних паперах, по якому закінчився термін дії повноважень розпорядника рахунком;

6. Загальні принципи роботи зберігача та вартість послуг

6.1. Для забезпечення виконання депозитарних операцій, зберігач протягом операційного дня отримує розпорядження (накази) на проведення відповідних операцій від депонентів в електронній або письмовій формі відповідно до Регламенту здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача (далі Регламенту);

6.2. Зберігач може виконувати розпорядження щодо здійснення депозитарних операцій протягом трьох робочих (операційних) днів, з моменту його отримання, за винятком операцій знерухомлення та матеріалізації (виконуються за власним регламентом), або коли у розпорядженні зазначена інша дата виконання операції (але не менша за встановлені зберігачем три доби).

6.3. Перереєстрація цінних паперів депонентів на ім'я зберігача, як номінального утримувача в системі ведення реєстру власників цінних паперів не означає передачу права власності на цінні папери від депонента до зберігача.

6.4. Зберігач не має права на свій розсуд та у власних інтересах, або в інтересах третіх осіб розпоряджатись цінними паперами своїх депонентів, крім випадків, передбачених законодавством в частині виконання безумовних операцій.

6.5. Зберігач не відповідає по власних зобов'язаннях цінними паперами, що передані йому на обслуговування від депонентів.

6.6. За виконання операцій і надання інформації зберігач отримує винагороду згідно з розцінками, затвердженими у зберігача.

6.7. Керуючий зберігача розробляє, а керівник юридичної особи зберігача затверджує перелік та вартість послуг, що надаються депонентам. Затверджений перелік та вартість послуг зберігача є невід'ємною частиною договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

6.8. Керуючий зберігача за домовленістю з депонентами (та за погодженням з керівником юридичної особи зберігача) встановлює форму розрахунків за надані послуги (передплата, щомісячна оплата, щоквартальна оплата, щорічна оплата) та має право змінювати вартість окремих робіт, що виконуються зберігачем для депонента.

7. Депозитарні операції

7.1. Для виконання функцій обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів зберігач здійснює:

7.2. До адміністративних операцій відносяться:

7.3. До облікових операцій відносяться операції, що призводять до змін залишків на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо обігу цінних паперів. До них відносяться наступні операції:

7.4. До інформаційних операцій відносяться:

Всі документи, створені внаслідок виконання зберігачем інформаційних операцій, можуть надаватися виключно депонентам або призначеним ними уповноваженим особам. Крім того зазначена інформація може бути надана уповноваженим державним органам, в порядку, передбаченому законодавством України.

8. Технічна взаємодія зберігача з депонентами, обов'язки та відповідальність.

8.1. Зберігач надає можливість кожному свому депоненту обирати вид технічної взаємодії із зберігачем. У рамках обміну інформацією існує можливість взаємодії депонентів і зберігача за допомогою електронних каналів (як по комутуємих так і по каналах безпосереднього зв'язку), або у письмовому вигляді, шляхом оформлення відповідних документів, що визначені внутрішніми документами зберігача (затвердженим переліком документообігу, див. додаток).

8.2. Для взаємодії депонентів із зберігачем по каналах електронного зв'язку зберігач надає їм відповідне програмне забезпечення.

8.3. Всі депоненти, що взаємодіють із зберігачем по каналах електронного зв'язку, зобов'язані підтверджувати виконуєму операцію факсимільною копією (одразу по виконанню операції) та оригіналом розпорядження і відповідних підтверджуючих документів (у п'ятиденний термін) .

8.4. У випадку, коли депонент зберігача користується послугами електронного зв'язку для обміну інформацією та розпорядженнями (наказами) із зберігачем, зберігач не несе відповідальності за втрату або пошкодження інформації, що міститься у даних документах, та яка передається зазначеним способом, однак зберігач повинен вжити максимальних заходів для того, щоб поновити інформацію, яка була втрачена чи пошкоджена в результаті недбалих, умисних або шахрайських дій.

8.5. Депонент не має права вимагати від зберігача компенсації збитків, завданих через втрату або пошкодження інформації, переданої наведеним вище способом.

8.6. У випадку взаємодії депонента із зберігачем шляхом надання письмових документів, вони обробляються та вносяться до електронних баз даних зберігача відповідальним працівником зберігача.

8.7. Документи, що подані без врахування вимог п.8.1., зберігачем до розгляду не приймаються.

8.8. Обов'язки та відповідальність зберігача та депонентів Вказані відносини між зберігачем та депонентом регулюються договором про відкриття рахунку у цінних паперах.

9. Заходи безпеки, збереження інформації та конфіденційності.

9.1. Зберігач та депоненти повинні вжити необхідних заходів безпеки з метою усунення несанкціонованого доступу, зміни, вилучення, розкриття, а також випадкової втрати чи знищення інформації, даних та документів, що мають відношення до депонентів, їх рахунків у цінних паперах та операцій, що здійснюються на цих рахунках.

9.2. Зберігач та депоненти повинні забезпечити конфіденційність інформації, отриманої в процесі здійснення своєї професійної діяльності. До такої інформації відноситься:

9.3. Відповідальність за збереження конфіденційної інформації з боку зберігача забезпечена умовами посадових інструкцій та трудових угод працівників зберігача.

9.4. Надання конфіденційної інформації на вимогу уповноважених органів здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

9.5. Депонент, права якого порушені через розкриття зберігачем конфіденційної інформації (за винятком розкриття цієї інформації уповноваженим органам), має право вимагати від зберігача відшкодування збитків, завданих йому через розкриття такої інформації, у порядку, передбаченому законодавством.

9.6. Для збереження інформації, розміщеної в електронних базах даних та паперових документах, зберігач вживає наступні заходи:

10. Перелік та форми внутрішніх документів зберігача.

10.1. Види та форми документів зберігача представлено в програмному забезпеченні "БЛАНКИ". Дане програмне забезпечення розроблено зберігачем для депонентів з метою спрощення процедури заповнення та подачі документів зберігачу.