Регламент зберігача

1. Загальні положення

2. Порядок прийому клієнтів

3. Порядок прийому цінних паперів

4. Умови відкриття рахунку у цінних паперах

5. Підстави для відмови у відкритті рахунку у цінних паперах і порядок призупинення обслуговування рахунку у цінних паперах

6. Порядок оформлення та представлення документів при прийомі клієнтів

7. Депозитарні операції

8. Порядок та підстави для закриття рахунків у цінних паперах

9. Порядок внесення змін до регламенту.

1.Загальні положення

1.1.Цей Регламент встановлює порядок взаємовідносин між зберігачем ФК "ДЕКРА" (далі - Зберігач) та його клієнтами.

1.2.Зберігач провадить для своїх клієнтів (депонентів Зберігача) депозитарну діяльність на підставі Дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АА № 241116, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) 19.09.2002 року.

1.3.Зберігач здійснює депозитарну діяльність у відповідності до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 61 від 26 травня 1998 року та інших чинних нормативних документів України з питань здійснення депозитарної діяльності.

1.4.Усі терміни та поняття, що стосуються депозитарної діяльності, вживаються у цьому Регламенті згідно з визначеннями Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 61 від 26 травня 1998 року (далі – Положення), Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26 травня 1998 року № 60 та Внутрішнього положення про провадження професійної депозитарної діяльності зберігача ФК "ДЕКРА" затвердженого 19.12.2005 року (протокол № 78).

1.5.Депозитарний облік операцій, що виконуються у зберігача, здійснюється за допомогою Автоматизованої системи обробки інформації Депозитарію ВАТ “МФС” (далі - АСОІД) та програмного комплексу “ЗБЕРІГАЧ”, відповідно до Регламенту функціонування вказаних систем. Всі бланки первинної документації зберігача (розпорядження, доручення, тощо) генеруються програмним комплексом "Зберігач " автоматично в момент заповнення відповідної форми програмного комплексу "Зберігач" оператором (Додаток 1Зразки бланків ).

1.6.Депонент або керуючий рахунком депонента повинен призначити з числа своїх працівників особу чи декілька осіб, які будуть виступати розпорядниками рахунку у цінних паперах даного депонента у зберігача. Депонент зобов’язаний негайно повідомляти зберігача про зміну розпорядника рахунку у цінних паперах, або про зміну терміну повноважень розпорядника. У випадку закінчення строку дії повноважень розпорядника рахунку всі операції по рахунку депонента зупиняються.

1.7.Розпорядження на проведення у депозитарії депозитарних операцій з рахунком депонента (за виключенням безумовних операцій) можуть бути підписані лише особами, які є розпорядниками рахунку даного депонента. Безумовні операції проводяться зберігачем відповідно до вимог чинного законодавства без додаткових розпоряджень з боку депонентів.

2.Порядок прийому клієнтів

2.1.Зберігач працює кожного робочого дня з 9:00 до 18:00, у п'ятницю -- з 9:00 до 17:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00.

2.2.Прийом розпоряджень від депонентів та (або) видача довідок (виписок) про стан рахунку у цінних паперах проводиться з 9:30 до 17:30 кожного робочого дня. У п'ятницю з 09:30 до 16:30. Протягом вказаного періоду зберігач опрацьовує надані первинні документи від депонентів та потоки електронних документів, що обертаються в ПЗ "Зберігач" і АСОІД "Депоєр". Програмне забезпечення зберігача функціонує в автоматичному режимі. Операції переказу ЦП на рахунки власників виконуються зберігачем 9.30 – 16.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні: 9.30 – 15.00).

2.3.Звітні документи по операціях з рахунками у цінних паперах для депонентів надаються зберігачем відповідно до умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

2.4. Взаємодія між депонентом та зберігачем стосовно депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах відбувається на основі внутрішнього Регламенту та Положення, за допомогою програмного комплексу “ЗБЕРІГАЧ”, “БЛАНКИ”, згідно регламентів функціонування вказаних систем, або шляхом листування, особистої подачі документів, тощо.

2.5. Термін виконання операцій: інформаційних та адміністративних - 1 день, облікових - 3 дні (виключення - операції знерухомлення/матеріалізації, термін виконання яких складає 5 днів).

3.Порядок прийому цінних паперів

3.1.Зберігач приймає на обслуговування лише цінні папери, які зареєстровані відповідним чином у ДКЦПФР та відповідно до чинного законодавства можуть обслуговуватися у депозитарній системі.

3.2.Зберігач зараховує цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів лише після депонування відповідного депозитарного активу до сховища. При цьому:

3.3.Цінні папери, які обліковуються у зберігача, зберігаються виключно колективним способом зберігання.

3.4.Депонування супроводжується складанням первинних документів депозитарного обліку, які є підставою для зарахування цінних паперів на рахунок депонента. Такими документами є: “Розпорядження про зарахування”, “Розпорядження про знерухомлення”, “Акт прийому-передачі цінних паперів”. Депонування сертифікатів цінних паперів на пред‘явника проводиться лише за умови надання до зберігача оригіналу або копії сертифікату якості на цінні папери, що депонуються. Копія сертифікату якості має бути засвідчена одним із наведених нижче способів:

3.5.Зарахування цінних паперів на рахунки депонентів здійснюється зберігачем протягом одного робочого дня з дати отримання будь-якого депозитарного активу та відповідних первинних документів депозитарного обліку, які є підставою для зарахування цінних паперів, оформлених цим депозитарним активом.

3.6.Видача зі сховища зберігача цінних паперів на пред'явника в результаті матеріалізації проводиться тільки наявними в сховищі сертифікатами цінних паперів на пред'явника.

4.Умови відкриття рахунку у цінних паперах

4.1.Зберігач у своїй діяльності відкриває рахунки у цінних паперах депонентам для виконання таких депозитарних операцій:

4.2.Відкриття рахунків у цінних паперах здійснюється на підставі Договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, що відповідають типовим договорам, затвердженими рішенням ДКЦПФР від 14 липня 1998 року №87 та внутрішніх розпоряджень зберігача. Сплата послуг зберігача по відкриттю (та подальшому веденню) рахунку у цінних паперах відбувається на основі діючих тарифів для фізичної (додаток2) або юридичної (додаток3) особи.

4.3.У випадку незгоди депонента з умовами договорів, встановлених у зберігача, договір підписується сторонами з відповідним протоколом розбіжностей.

4.4. При необхідності може бути підписана не обмежена кількість договорів про відкриття рахунку у цінних паперах (при цьому на всіх екземплярах проставляється відмітка “КОПІЯ”).

4.5.Після підписання депонентом примірники договору та протокол розбіжностей (у випадку наявності) надаються для підписання до зберігача.

4.6.Зберігач підписує договір зі своєї сторони та надає депоненту:

4.7.Для відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа-резидент надає до зберігача такі документи:

4.8. Для відкриття технічного рахунку для формування статутного фонду товариству, що створюється, визначена розпорядником рахунку такого товариства особа надає до зберігача такі документи:

Особливості відкриття технічного рахунку: Внесення відомостей в базу зберігача обов'язково супроводжується відміткою "(Форм.УФ)" в кінці назви. Оператор зберігача, що вносить відомості про таке товариство в обов'язковому порядку повинен звернутись в Відділ інформаційного забезпечення для отримання восьми значного технічного коду, що має бути зазначений в анкеті рахунку. Поле "банк" має бути заповнено "Банк відсутній", поле "Розрахунковий рахунок" заповнюється одним символом "0". При формуванні виписки про залишки, оператор зберігача зобов'язаний замінити слова "в цінних паперах" в назві виписки, на слова "для формування статутного фонду". Технічний рахунок відповідно до договору про відкриття рахунку, має бути закритий у термін не більше двох робочих днів, з моменту рішення про реєстрацію юридичної особи. В день закриття технічного рахунку, Зберігач на підставі поданих документів відкриває рахунок у цінних паперах для зареєстрованої юридичної особи.

4.9. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа-нерезидент надає до зберігача такі документи:

4.10. Для відкриття рахунку у цінних паперах фізична особа-резидент надає до зберігача такі документи:

4.11. Для відкриття рахунку у цінних паперах фізична особа-нерезидент надає до зберігача такі документи:

4.12.Відкриття рахунків у цінних паперах

4.12.1.За умови відсутності зауважень до документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних паперах, зберігач відкриває депонентові рахунок у цінних паперах, що відбувається шляхом внесення інформації про депонента в автоматизовані системи обліку зберігача. При цьому депоненту автоматично надається унікальний код. Цей код в подальшому використовується при ідентифікації повних кодів рахунку у цінних паперах депонента.

4.12.2.За бажанням депонент має змогу провести операцію відкриття рахунку користуючись програмним забезпеченням “ЗБЕРІГАЧ”. При цьому депонент зобов’язаний дотримуватись умов п.4.7-п.4.10 цього регламенту та регламенту функціонування системи.

5. Підстави для відмови у відкритті рахунку у цінних паперах і порядок призупинення обслуговування рахунку у цінних паперах

5.1.Підставою для відмови у відкритті рахунку у цінних паперах для депонентів може бути хоча б одна з нижченаведених причин:

5.1.1.Відсутність або невірне оформлення будь-якого документа, необхідного для відкриття рахунку у цінних паперах відповідно до пп. 4.7 - пп. 4.10. цього Регламенту;

5.1.2.Невідповідність між даними, вказаними у розпорядженнях по рахунку у цінних паперах, даними у картці зразків підписів, даними про розпорядника рахунку у анкеті та довіреністю розпорядника рахунку у цінних паперах;

5.1.3.Наявність у поданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про невідповідність поданих документів чинному законодавству та/або вимогам цього Регламенту;

5.1.4.Інші причини, що визначені Положенням про депозитарну діяльність та чинним законодавством.

5.2. Обслуговування рахунку в цінних паперах може бути призупинено по таким причинам:

Призупинення обслуговування відбувається шляхом виконання операції обмеження цінних паперів в обігу .

5.2.1. У випадку наявності у депонента заборгованості перед Зберігачем за раніше надані послуги, обслуговування рахунку призупиняється без подання розпорядження депонентом, внутрішнім наказом по Зберігачу. При цьому пакет цінних паперів переводиться на відповідний балансовий рахунок ("230 - ЦП, обслуг. призупин. за поруш. умов оплати"). Про існування заборгованості і про накладення обмежень на цінні папери депонент повідомляється офіційною розсилкою засобами ПЗ "ЗБЕРІГАЧ" та/або в письмовій формі. Зняття обмежень виконується Зберігачем по факту отримання оплати без додаткових розпоряджень з боку депонента. При цьому, до суми заборгованості додається вартість операцій накладення та зняття обмежень, згідно діючим тарифам.

6.Порядок оформлення та представлення документів при прийомі клієнтів

6.1.Депозитарні операції по рахунках у цінних паперах у зберігача здійснюються на підставі розпоряджень (наказів) (далі - розпоряджень) від депонентів, оформлених у відповідності до вимог зберігача.

6.2.Розпорядження від депонентів, які підключені до системи “ЗБЕРІГАЧ”, надаються до зберігача у електронному вигляді відповідно до цього Регламенту та Регламенту роботи системи з подальшим обов’язковим досиланням на адресу зберігача оригіналу розпорядження в паперовому вигляді. Депоненти, що не підключені до системи, надають розпорядження до зберігача особисто, поштою, або іншими видами зв’язку.

6.3.Розпорядження від депонентів надаються до зберігача у паперовій формі в 2-х примірниках. При цьому перший примірник (після виконанням оператором зберігача розпорядження) підшивається до справи депонента та відправляється до архіву зберігача, другий примірник з відмітками зберігача про виконання операції залишається у депонента.

6.4.Форми вхідних та вихідних документів зберігача представлено в програмному забезпеченні “БЛАНКИ”. Дане програмне забезпечення розроблено зберігачем для депонентів з метою спрощення процедури заповнення та подачі документів зберігачу.

7.Депозитарні операції

7.1.Для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах зберігач здійснює такі види операцій:

7.2. Адміністративні операції

7.2.1. Відкриття рахунку. Вхідні документи: (див. п.п.4.7 – п.п. 4.10. даного регламенту). Вихідні документи Другий екземпляр розпорядження про відкриття рахунку у цінних паперах з відмітками зберігача; Другий екземпляр договору про відкриття рахунку у цінних паперах; Рахунок на сплату послуг зберігача.

7.2.2.Закриття рахунку. Дана операція може бути виконана лише за умови відсутності на цьому рахунку будь-яких цінних паперів. Вхідні документи: Розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах; Вихідні документи: Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача; Свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах.

7.2.3. Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах. Вхідні документи: Нова анкета рахунку у цінних паперах у двох екземплярах; Документи, що підтверджують настання змін у реквізитах депонента або документах, які необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах. Вихідні документи: Роздрукована та засвідчена печаткою зберігача та підписами його посадових осіб анкета депонента де відображені зміни, що подавалися депонентом;· Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача.·

7.3.Облікові операції

7.3.1.Зарахування цінних паперів внаслідок знерухомлення Вхідні документи: Розпорядження про знерухомлення іменних цінних паперів (залежно від намірів депонент зобов’язаний вказати номінального утримувача: зберігача або депозитарій); Розпорядження про зарахування; Цінні папери та/або їх сертифікати. Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про знерухомлення іменних цінних паперів з відмітками зберігача; Акт прийому-передачі цінних паперів; Другий екземпляр розпорядження про зарахування іменних цінних паперів з відмітками зберігача (видається зберігачем після виконання у реєстратора знерухомлення та зарахування відповідної кількості цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента); Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах (видається зберігачем після виконання у реєстратора знерухомлення та зарахування відповідної кількості цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента); Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача.

7.3.2.Зарахування цінних паперів внаслідок виконання операції купівлі-продажу. Вхідні документи: Розпорядження про зарахування; Документи, що підтверджують операцію купівлі-продажу (оригінал, або нотаріально засвідчена копія). Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про зарахування іменних цінних паперів з відмітками зберігача; Виписка про обіг по рахунку у цінних паперах; Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах; Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача.

7.3.3.Зарахування цінних паперів внаслідок виконання операції формування статутного фонду для товариства, що створюється. Вхідні документи: Розпорядження про зарахування; Акт прийому-передачі, внеску цінних паперів до статутного фонду (оригінал, або нотаріально засвідчена копія). Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про зарахування іменних цінних паперів з відмітками зберігача; Виписка про залишки на рахунку.

7.3.4.Переказ цінних паперів внаслідок виконання операції купівлі-продажу Вхідні документи: Розпорядження про переказ; Документи, що підтверджують операцію купівлі-продажу (оригінал, або нотаріально засвідчена копія). Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про переказ іменних цінних паперів з відмітками зберігача; Виписка про обіг по рахунку у цінних паперах; Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах; Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача.

7.3.5.Операція обмеження цінних паперів в обігу (блокування). Вхідні документи: Розпорядження про зміну стану зберігання; Документи, що підтверджують операцію (оригінал, або нотаріально засвідчена копія). Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про зміну стану зберігання з відмітками зберігача; Виписка про обіг по рахунку у цінних паперах; Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах; Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача. Вибір балансового рахунку для обмежень цінних паперів в обігу здійснюється залежно від причин обмежень (розпорядження емітента, договір застави, рішення суду тощо).

7.3.6.Операція зняття обмежень на цінні папери стосовно обігу. Вхідні документи: Розпорядження про зміну стану зберігання; Документи, що підтверджують операцію (оригінал, або нотаріально засвідчена копія). Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про зміну стану зберігання з відмітками зберігача; Виписка про обіг по рахунку у цінних паперах; Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах; Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача.

7.3.7. Операція зміни стану номінального утримання (від зберігача на депозитарій). Вхідні документи: Розпорядження про знерухомлення (на депозитарій); Розпорядження про списання (з номінального утримувача - зберігача); Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про знерухомлення з відмітками зберігача; Другий екземпляр розпорядження про списання з відмітками зберігача (видається зберігачем після виконання депозитарієм зарахування відповідної кількості цінних паперів на свій рахунок номінального утримувача); Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах; Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача.

7.3.8. Операція матеріалізації іменних цінних паперів. Вхідні документи: Розпорядження про матеріалізацію; Розпорядження про списання. Вихідні документи: Другий екземпляр розпорядження про матеріалізацію іменних цінних паперів з відмітками зберігача; Другий екземпляр розпорядження про списання (видається зберігачем після виконання у реєстратора переводу відповідної кількості цінних паперів з рахунку номінального утримувача на особистий рахунок власника іменних цінних паперів); Виписка про обіг по рахунку у цінних паперах; Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах; Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача.

7.4. Інформаційні операції

7.4.1.Формування виписки про залишки цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента на вказану дату за запитом. Вхідні документи: Запит на складання виписки про залишки цінних паперів на рахунку на будь-яку дату (протягом існування відкритого рахунку у цінних паперах). Вихідні документи: Виписка про залишки цінних паперів на рахунку на дату, вказану депонентом (формується за допомогою програмного комплексу зберігача); Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача. Сформована виписка про залишки цінних паперів на рахунку передається депоненту рекомендованим листом. Також виписку можна отримати особисто або за допомогою програмного комплексу “ЗБЕРІГАЧ” (можливість існує для депонентів, підключених до системи).

7.4.2.Формування виписки про обіг цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента за запитом та на період. Вхідні документи: Запит на складання виписки про обіг на рахунку у цінних паперах на будь-яку дату (протягом існування відкритого рахунку у цінних паперах) у довільній формі. Вихідні документи: Виписка про обіг цінних паперів на рахунку депонента за період, вказаний у запиті; Рахунок-фактура на сплату послуг зберігача. Сформована виписка про обіг на рахунку у цінних паперах передається депоненту рекомендованим листом. Також виписку можна отримати особисто або за допомогою програмного комплексу “ЗБЕРІГАЧ” (можливість існує для депонентів, підключених до системи).

7.5. Порядок виконання вказаних операцій викладено в описі роботи ПЗ "ЗБЕРІГАЧ". Внутрішні документи зберігача заповнюються відповідно до регламентів роботи програмного комплексу зберігача.

7.6.Порядок проведення депозитарних операцій при взаємодії депонента із зберігачем при допомозі електронних засобів зв’язку повністю відповідає описаній процедурі.

8.Порядок та підстави для закриття рахунків у цінних паперах

8.1.Рахунок депонента у цінних паперах може бути закритий тільки за умови відсутності на цьому рахунку будь-яких цінних паперів.

8.2.Рахунок у цінних паперах закривається при розірванні Договору у випадках, передбачених у Договорі.

9.Порядок внесення змін до регламенту

9.1.Зміни до даного Регламенту приймаються керівним органом зберігача та доводяться до депонентів відповідно до умов Договору про відкриття рахунку у цінних паперах.