Ревізійна комісія

1. Внутрішня ревізія депозитарної діяльності всіх підрозділів зберігача цінних паперів, здійснюється Ревізійною комісією.

2. Ревізійна комісія проводить ревізії депозитарної діяльності зберігача цінних паперів не менше 1 разу на квартал.

3. Внутрішня ревізія діяльності зберігача проводиться ревізійною комісією згідно затвердженого графіку та позапланово за дорученням керівника юридичної особи зберігача. Про проведення ревізії видається наказ за підписом керівника юридичної особи.

4. Ревізійна комісія перевіряє відповідність діяльності всіх підрозділів зберігача та дії посадових осіб вимогам Положення про депозитарну діяльність, чинному законодавству та нормативним актам ДКЦПФР, в тому числі: проводить перевірки збереження цінних паперів та їх обліку, порядки архівації документів, діяльність зберігача відповідно встановленим правилам та процедурам; перевіряє договори про відкриття рахунків у цінних паперах укладені між зберігачем та депонентами на відповідність чинному законодавству та комерційним інтересам зберігача; перевіряє порядок відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, підстави проведення кожної операції по рахунку, дотримання правил обліку та оформлення всієї документації (розпорядження, документи-підстави проведення операції, виписки тощо); перевіряє звіти про виконання розпоряджень по рахункам у цінних паперах; перевіряє відповідність вимогам нормативних документів повідомлень, які використовуються при взаємодії зберігача та депонентів; перевіряє дотримання зберігачем порядку передачі депоненту усієї інформації про цінні папери, отриманої ним від емітента чи реєстратора; перевіряє дотримання необхідного рівня системи безпеки операцій зберігача цінних паперів; перевіряє рівень відкритості інформації про результати депозитарної діяльності для депонентів; перевіряє відповідність технічного рівня системи обробки інформації вимогам контролюючих органів; перевіряє дотримання встановлених правил при взаємодії зберігача з прямими(депозитарій, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів) та опосередкованими(організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними паперами та емітенти) учасниками Національної депозитарної системи; перевіряє дотримання вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надсилання регулярної та особливої інформації про діяльність зберігача цінних паперів.

5. Ревізійна комісія має право: вимагати для перевірки всі матеріали підрозділів зберігача; вимагати від відповідальних осіб зберігача письмових пояснень з питань проводимої ревізії чи виявлених порушень; залучати до проведення ревізії(в разі необхідності) фахівців, які мають відповідне кваліфікаційне посвідчення ДКЦПФР України.

6. За наслідками проведеної ревізії складається акт про її результати, який підписується Головою ревізійної комісії та керівником зберігача цінних паперів.

7. Усі витрати по забезпеченню проведення ревізії депозитарної діяльності зберігача проводяться за рахунок Товариства.