Рух цінних паперів

1. Прийом цінних паперів до депозитарного обліку зберігача

2. Вилучення цінних паперів з депозитарного обліку зберігача

1.Прийом цінних паперів до депозитарного обліку зберігача

1.1 Порядок розроблено відповідно до “Положення про депозитарну діяльність”, затвердженого рішенням Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку, від 26.05.1998 р. № 61, з метою впорядкування процесу прийому цінних паперів та/або їх сертифікатів до системи депозитарного обліку зберігача.

1.2 Документ визначає процедуру прийому цінних паперів, описує етапи прийому, визначає час, що відводиться на прийом Ц/П та дії співробітників відділу зберігача. Прийом цінних паперів та/або їх сертифікатів від депонентів (власників) відбувається лише після відкриття рахунку у цінних паперах та здійснюється адміністративним відділом зберігача, на основі “Розпорядження про знерухомлення іменних цінних паперів”(надається разом з цінними паперами) та “Розпорядження про зарахування”. Процес прийому складається з наступних етапів: Безпосередньо прийом “Розпорядження про знерухомлення” (проводиться адміністративним відділом зберігача). При цьому адміністративний відділ перевіряє правильність заповнення та присутність обов’язкових реквізитів у розпорядженні. Перевіряються вказані в розпорядженні назва депонента, номер його рахунку у цінних паперах, класифікаційний номер цінного паперу, їх кількість, перелік їх номерів та серій (для цінних паперів, що зберігаються відокремленим способом), назва емітента, дата подачі розпорядження, печатка та підпис депонента. По закінченню розпорядження вноситься до “Журналу операцій”; Перевірка цінних паперів на відповідність встановленим чинним законодавством вимогам. Етап розпочинається з складання “Акту прийому-передачі цінних паперів”. Акт складають у двох примірниках, перший (за підписами та печаткою зберігача) одержує депонент, другий – разом з цінними паперами депонента відправляється до сховища для перевірки; Перевірка проводиться на протязі трьох днів відповідно затверджених уповноваженими органами норм. Зарахування на рахунок у цінних паперах депонента загальної кількості цінних паперів, визначеної у сертифікатах. Цей процес передбачає реєстрацію зберігача номінальним утримувачем та знерухомлення цінних паперів власника. Реєстрація зберігача номінальним утримувачем відбувається згідно затвердженого “Регламенту по здійсненню функцій номінального утримувача”, при цьому інформаційний відділ зберігача звертається до реєстратора, що веде реєстр по відповідним цінним паперам, передає йому сертифікати цінних паперів, що знерухомлюються разом з необхідним при знерухомлені пакетом документів (готується адміністративним відділом) і отримує від нього свідоцтво про знерухомлення. Далі адміністративний відділ відправляє свідоцтво до сховища, а обліковому відділу надає розпорядження провести зарахування. Спеціаліст облікового відділу проводить зарахування на рахунок у цінних паперах власника на протязі одного робочого дня. Видача депоненту (власнику) виписки про залишки на рахунку у цінних паперах. Операція виконується інформаційним відділом. Цим етапом завершується процес прийому цінних паперів до депозитарного обліку зберігача. Виписка – це документ, що засвідчує проведення операції зберігачем та підтверджує право власності на відповідні цінні папери. Виписки видаються за наслідком будь-якої операції за рахунком у цінних паперах власника (депонента). Крім того за запитом Депонента виписки видаються на фіксовані дати в розрізі операцій, стану рахунків.

1.3 Спеціалісти зберігача, що проводять прийом цінних паперів до депозитарного обліку, повинні мати кваліфікаційне посвідчення спеціаліста з депозитарної діяльності з цінними паперами встановленого зразка.

1.4 Під час проведення перевірки (в разі виникнення сумнівів щодо справжності цінних паперів) спеціаліст інформаційного відділу зберігача має право звернутися за уточненнями до Реєстратора або Емітента та вимагати від Емітента сертифікат якості цінних паперів, що проходять перевірку.

1.5 У разі виявлення невідповідності цінних паперів вимогам чинного законодавства зберігач повинен: повідомити про це депонента, реєстроутримувача та емітента.

1.6 У разі виявлення підробки – блокувати цінні папери на рахунку, повідомити про підробку депонента (власника) та відповідні правоохоронні органи.

1.7 Зберігач в праві відмовити у виконанні розпорядження про знерухомлення іменних цінних паперів якщо: Розпорядження про знерухомлення не засвідчене з боку власника рахунку у цінних паперах; Документи, які підтверджують повноваження особи, яка подає цінні папери та/або їх сертифікати на знерухомлення, не відповідають вимогам чинного законодавства; Встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані; Не вказаний спосіб зберігання сертифікатів: колективний або відокремлений; Кількість прийнятих на знерухомлення цінних паперів, визначена в акті прийому-передачі, складеному на підставі поданих сертифікатів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомлення.

2. Вилучення цінних паперів з депозитарного обліку зберігача

2.1 Порядок розроблено відповідно до “Положення про депозитарну діяльність”, затвердженого рішенням Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку, від 26.05.1998 р. № 61, з метою впорядкування процесу видачі (вилучення) цінних паперів з системи депозитарного обліку зберігача. Документ визначає процедуру видачі цінних паперів, описує етапи видачі, визначає час, що відводиться на вилучення Ц/П та дії співробітників відділу зберігача.

2.2 Вилучення сертифікатів та/або цінних паперів депонентів (власників) здійснюється адміністративним відділом зберігача, на основі письмового “Розпорядження про матеріалізацію цінних паперів” (процес вилучення – переведення знерухомлених цінних паперів в документарну форму) та “Розпорядження про списання”. Процес вилучення складається з наступних етапів: Прийом розпорядження; Підготовка пакету документів для виконання операції матеріалізації у реєстратора; Списання з рахунку у цінних паперах власника загальної кількості цінних паперів, яка визначена у розпорядженні про матеріалізацію; Видача депоненту виписки про залишки на рахунку у цінних паперах за наслідками матеріалізації. На першому етапі спеціаліст адміністративного відділу приймає розпорядження, проводить його перевірку на повноту і слушність заповнення та вносить до “Журналу операцій”. Перший екземпляр з відмітками зберігача повертається депоненту, а другий передається в обліковий відділ, який на його основі проводить блокування відповідного рахунку у цінних паперах до закінчення операції матеріалізації цінних паперів. Далі спеціаліст адміністративного відділу готує пакет документів для проведення матеріалізації та передає його в інформаційний відділ для подальшої пересилки реєстроутримувачу, який веде систему реєстру відповідних цінних паперів. Процес матеріалізації відбувається згідно “Регламенту по здійсненню функцій номінального утримувача”. Інформаційний відділ забезпечує контроль за проведенням матеріалізації. По виконанню матеріалізації зберігач отримує нове свідоцтво про знерухомлення та/або виписку про стан рахунку номінального утримувача. Адміністративний відділ відправляє документ до сховища і надає обліковому відділу розпорядження провести списання цінних паперів з відповідного рахунку у цінних паперах. Обліковий відділ проводить списання цінних паперів з рахунку у цінних паперах, що вказаний в “Розпорядженні про матеріалізацію” та передає виписку про залишки на рахунку у цінних паперах в інформаційний відділ для відправки власнику. Цінні папери вважаються матеріалізованими після того як зберігач отримав нове свідоцтво про знерухомлення та/або виписку про залишки на рахунку номінального утримувача (від реєстроутримувача), а депонент виписку про залишки на рахунку у цінних паперах (від зберігача).

2.3 Підготовка пакету документів для матеріалізації виконується Зберігачем на протязі одного робочого дня.

2.4 Спеціалісти зберігача, що проводять вилучення цінних паперів з депозитарного обліку, повинні мати кваліфікаційне посвідчення спеціаліста з депозитарної діяльності з цінними паперами встановленого зразка.

2.5 Зберігач в праві відмовити у виконанні розпорядження про матеріалізацію якщо: Розпорядження про матеріалізацію не засвідчене з боку власника рахунку у цінних паперах; Документи, які підтверджують повноваження особи, яка подає розпорядження про матеріалізацію, не відповідають вимогам чинного законодавства; Кількість знерухомлених цінних паперів, що обліковуються на рахунку у цінних паперах та не обтяжені зобов’язаннями, є недостатньою для виконання розпорядження про матеріалізацію.