Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582,  місцезнаходження: 03150, м. Київ,  вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться
24 квітня 2018р. об 11:00 годині за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А», кім.315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 24 квітня 2018р. з 9:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах — 18 квітня 2018р. (станом на 24 годину).

 

Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів з проектами рішень:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії:

— Кришталь Олександр Володимирович;

  члени комісії: 

— Шевченко Тетяна Вікторівна;

— Мілевська Наталія Ігорівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

 

проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою цих загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.

2.2. Обрати Секретарем цих загальних зборів Товариства Колоду Євгенія Анатолійовича.

 

 1. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних зборів Товариства.

 

проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства:

— доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;

— виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;

— довідки — до 3 хвилин.

           Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа — П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.

  Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

  Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

            Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голосування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення. 

 

Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання членів органів Товариства учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я та по батькові кожного кандидата для обрання до органів Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

— він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

— на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

— він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

— акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування, також, визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

            Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які повинні містити:

— повне найменування  Товариства;

— дату і час початку проведення загальних зборів;

— зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

   Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та  оголошення перерви голосування проводиться шляхом підняття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається простою більшістю голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься на цих Загальних зборах.   

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

            Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих  питань не фіксується технічними засобами.

 

 1. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

перший проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово — господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду. 

 

другий проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово — господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

 

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

перший проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

 

другий проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

 

 1. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

 

перший проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

 

другий проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: 

6.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

 

 

 

 1. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

перший проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017рік.

 

другий проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

 

 

 1. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

перший проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі  57 313  тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:

— до резервного капіталу  –  5%;

— до фонду розвитку виробництва – 65%;

— на виплату дивідендів — 30%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі  17 193,90000 тис. грн., що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

 

другий  проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі  57 313  тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:

— до резервного капіталу  – 5%;

— до фонду розвитку виробництва – 45%;

— на виплату дивідендів — 50%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі  28 656,50000 тис. грн., що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

 

третій  проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:

— до резервного капіталу  – 5%;

— до фонду розвитку виробництва – 20%;

— на виплату дивідендів-75%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі  42 984,75000 тис. грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

 

 

 1. Про порядок виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

 

проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1.  Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за результатами його діяльності у 2017 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.

9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням  норм діючого законодавства.

 

 

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

 

проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 2018 рік.

 

 

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

 

 

 

проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.

 

 

 1. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

 

з дванадцятого питання проекту порядку денного проект рішення в повідомлені не зазначено – кумулятивне голосування.

 

 1. Затвердження умов цивільно — правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам наглядової ради.    

13.2. Уповноважити члена Дирекції Марченко Валентину Борисівну підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

 

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих  Загальних  зборів наступних значних правочинів:

— правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва з граничним сукупним об’ємом 3 566 000 000 (три мільярди п’ятсот шістдесят шість мільйонів) кВт∙год  на орієнтовну суму 9 252 000 000 грн. (дев’ять мільярдів двісті п’ятдесят два мільйони гривень) з ПДВ;

— правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) марок антрацитової та пісної групи для  власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії в кількості 2 000 000 (два мільйони) тонн з граничною сукупною вартістю  6 803 000 000 грн. (шість мільярдів вісімсот три мільйони гривень) з ПДВ;

— правочинів з купівлі електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо — економічними контрактами) з граничним сукупним об’ємом
3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ;

— правочинів з продажу електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо — економічними контрактами), що буде куплена Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент
6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ.

14.2. Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загальних зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку України, що буде діяти на дату укладання контрактів. 

14.3. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право вчиняти правочини, щодо яких надана попередня згода на їх вчинення цим рішенням річних Загальних зборів, та підписувати всі документи, необхідні для їх вчинення (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, акти купівлі – продажу електроенергії та інше), без отримання  додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства.

14.4. Встановити, що дія цього рішення Загальних зборів не розповсюджується на правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у розумінні ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

 

 1. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочинів на постачання вугільної продукції (вугілля, відходів вуглевидобутку) з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41950981) на орієнтовну суму 3 511 480 тис. грн., а саме: 

— Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС на орієнтовну суму
40 320 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 12 000 тонн;     

— Контракт на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Б на орієнтовну суму
1 735 000 тис. грн. з ПДВ,  відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;

— Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю на орієнтовну суму
1 680 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;

— Договір поставки №ВВ-2018-ЕТ на орієнтовну суму 56 160 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) відходи вуглевидобутку в обсязі не більш 180 000 тонн.

15.2. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства підписувати всі документи, необхідні для вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, в т.ч. специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше.          

15.3. Встановити, що умови значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, можуть змінюватися за рішенням Дирекції, крім збільшення їх орієнтовної суми.

 

 

           

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, яка передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщені на  веб — сайті  ПАТ «Донбасенерго» —  de.com.ua у розділі «акціонерам».

 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 406 (4-й поверх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва  з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення
з 8:00 до 10:30, телефон для довідок (044) 290-97-17; (050)323-92-98.    

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор з економіки, фінансів та корпоративного управління – член Дирекції Марченко В.Б.                           

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

—  недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

— неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2. або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних підстав:

— з підстав, передбачених абз.2 та/або абз. 3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

—  у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

— з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність або інший документ, який посвідчує його право на участь у загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера — держави чи територіальної громади — уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (Дирекцію).

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                                                          

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПАТ «Донбасенерго»  (тис. грн.)

№ п/п Найменування показнику Період
Звітний

2017р.

 Попередній

2016р.

1. Усього активів   5 585 732 5 250 355
2. Основні засоби (за залишковою вартістю) 809 284 1 548 226
3. Запаси 928 279 402 393
4. Сумарна дебіторська заборгованість 1 259 689 1 028 134
5. Грошові кошти та їх еквіваленти 295 618 626 737
6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -236 048 -227 921
7. Власний капітал 466 449 475 711
8. Зареєстрований статутний капітал 236 443 236 443
9. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 747 060 790 379
10. Поточні зобов’язання і забезпечення 4 372 223 3 984 265
11. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 57 313 — 45 214
12. Середньорічна  кількість  акцій (шт.) 23 592 181 23 644 301
13. Чистий прибуток (збиток) на одну акцію

(грн.)

2,42932 -1,9122578

 

   Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»