Шановний акціонер АСК «Укррічфлот»

Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі — Компанія) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Компанії відбудуться 20 квітня 2018 року о 10:30 за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корп. 43, глядацький зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 20 квітня 2018 року з 09:00 до 10:00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Для участі у зборах акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2018 року (24 година). Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

 Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 

 1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення з даного питання:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

Овденко Галина Володимирівна– член лічильної комісії;

Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;

Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;

Кустова Вікторія Леонідівна — член лічильної комісії;

Вагіна Тетяна Григорівна — член лічильної комісії.

 1. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.»

 

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.

Проект рішення з даного питання:

«1. Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

 1. Затвердити звіт генерального директора за 2017 рік.»

 

 1. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.

Проект рішення з даного питання:

«1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2017 року та  за період з 01.01.2018 року по 15.03.2018 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).

 1. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.»

 

 1. Про затвердження річного звіту Компанії за 2017 рік.

Проект рішення з даного питання:

«Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2017 рік.»

 

 1. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2017 рік та про виплату дивідендів.

Проект рішення з даного питання:

«1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» за 2017 рік розподілити таким чином:

— 15 428 575,8 грн. спрямувати на виплату дивідендів;

— решту прибутку залишити нерозподіленою.

 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2017 році 15 428 575,8 грн. та розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2017 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» — 0,09 грн.
 2. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.
 3. Наглядовій раді АСК «Укррічфлот» здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Компанії за підсумками роботи Товариства у 2017 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплати, порядок та строк виплати дивідендів.»

 

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1) та за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), кім. 101. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Москаленко Д.О. Відповідальний виконавець – керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії, а щодо кандидатів до складу органів Компанії — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Компанії мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Компанії подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Компанії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Компанії за довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів Компанії представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://urf.ua/

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ «Укренергореєстр» (т. (044) 499-90-08).

З повагою, Наглядова рада»